English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính
Skip portlet Portlet Menu
Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2014 của Sở Y tế, qua 6 tháng đầu năm 2014, các nội dung công tác CCHC đã được triển khai thực hiện và đạt một số kết quả như sau:
Ngày 15/4/2014 UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1977 - 31/12/2013. Đính kèm các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực y tế.
Với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Sở Y tế và Sở Kế hoạch-Đầu tư An Giang đã thực hiện Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại 5 huyện  Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân và Thoại Sơn. Đợt khảo sát đã lấy ý kiến phản hồi của 330 người (là người bệnh, thân nhân người bệnh) đã điều trị nội trú của các khoa Nội, Ngoại, Sản và Nhi tại 5 bệnh viện đa khoa huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân và thoại Sơn trong thời gian từ ngày 01/6/2013 - 31/8/2013.
Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2014 (theo Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh An Giang), ngày 27/01/2014 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 410/KH-SYT về công tác cải cách hành chính năm 2014.
Thực hiện chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 của UBND tỉnh An Giang (theo quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 15/6/2012), ngày ngày 02/7/2012 Sở Y tế An Giang ban hành Kế hoạch số 2891/KH-SYT về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.  
Thực hiện Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 – 2015 (KH số 2891/KH-SYT ngày 02/7/2012) và xây dựng Đề án Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xã hội hóa y tế giai đoạn 2013-2015 (QĐ số 1446/QĐ-SYT ngày 10/5/2013). Trong năm 2013, công tác CCHC của Sở Y tế đã đạt được một số kết quả như sau:

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn