English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chỉ tiêu kế hoạch
Skip portlet Portlet Menu

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính sách Dân số-KHHGĐ, Chỉ thị 06-CT/TW của Ban chấp hành TW Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về 3 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị về 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW. Kết luận số 42-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/02/2012 về phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/3/2012 Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.   

Một số định hướng chính trong phát triển ngành Y tế An Giang đến 2015:      

                - Thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực hệ thống y tế địa phương, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển của thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá trong xu thế hội nhập quốc tế.

                - Chăm sóc sức khỏe và giải quyết bệnh tật theo quan điểm dự phòng tích cực và chủ động đi đôi với nâng cao chất lượng cấp cứu và điều trị. Đáp ứng các dịch vụ y tế cơ bản, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở. Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống KCB, nâng cao chất lượng hoạt động điều trị của hệ thống bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực và tỉnh theo hướng đẩy mạnh phát triển chuyên khoa hoá, phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật cao tại tuyến tỉnh và y tế phổ cập tại tuyến y tế cơ sở.

                - Y tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt đa dạng các nguồn lực trên cơ sở thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá, tạo điều kiện cho lực lượng y tế ngoài công lập phát triển cơ sở vật chất, quy mô, phát triển kỹ thuật kỹ thuật tương xứng với tiềm năng.   

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn