English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Định hướng quy hoạch
Skip portlet Portlet Menu

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chính sách Dân số-KHHGĐ, Chỉ thị 06-CT/TW của Ban chấp hành TW Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Kết luận số 43-KL/TW của Bộ Chính trị về 3 năm thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị về 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW. Kết luận số 42-KL/TW của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và giá dịch vụ y tế) đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 14/02/2012 về phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 27/3/2012 Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.   

Giai đoạn 2011-2015 tiếp tục trên con đường đổi mới thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế phải phục vụ cho được mục tiêu trên, đáp ứng yêu cầu đổi mới, toàn diện và sâu sắc của hoạt động kinh tế - xã hội, gắn với hội nhập kinh tế Quốc tế và khu vực, trên cơ sở phát huy nội lực của toàn Ngành vượt lên mọi khó khăn, thách thức, phục vụ ngày một tốt hơn sức khoẻ nhân dân.

(04/02/2009)

Trang đầu Trang trước 1 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn