English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Y Tế
Bộ Y tế dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
(20/07/2011)

Ngày 04/7/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Để xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ, Bộ Y tế cùng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Bộ Y tế xin ý kiến đóng góp của các đơn vị y tế.

BỘ Y TẾ- BỘ NỘI VỤ

BỘTÀI CHÍNH 


Số          /2011/ TTLT-BYT-BNV- BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày         tháng      năm 2011

                                       thảo L5.22/06/2011                        

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số          /2011/NĐ-CP ngày           /2011

của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

đối với  công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

_____

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ sửa, đổi bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế ;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày  17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

                Căn cứ Nghị định số         /2011/NĐ-CP ngày    tháng   năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập;

                Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề  đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như sau:

                Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế  xã, phường, thị trấn đang hợp đồng theo Quyết định 58/TTg ngày 03 tháng 12 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở (sau đây gọi chung là viên chức) công tác tại các cơ sở y tế công lập.

2. Các cơ sở sự nghiệp y tế công lập bao gồm:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu y, dược học, kiểm nghiệm, kiểm định, giám định;

c) Các trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, gồm: Y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sốt rét-ký sinh trùng- côn trùng, kiểm dịch y tế, bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm y tế huyện (bao gồm cả trạm y tế xã, phường, thị trấn);

d) Các trung tâm thuộc lĩnh vực chuyên ngành y tế, gồm: Chăm sóc sức khỏe sinh sản, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống bệnh xã hội, nội tiết, vận chuyển cấp cứu, dân số kế hoạch hóa gia đình, nhà hộ sinh và phòng khám đa khoa khu vực;

đ) Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; các viện, trung tâm chỉnh hình, phục hồi chức năng; trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người có công và các cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

3. Viên chức công tác tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập là những người đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), thuộc biên chế trả lương của các cơ sở sự nghiệp y tế công lập quy định tại khoản 2, Điều 1 nói trên.

Điều 2. Đối tượng không áp dụng

 1. Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên làm việc trong các cơ sở y tế  thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan cơ yếu.

2. Công chức, viên chức hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy ®Þnh chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së qu¶n lý ng­êi nghiÖn ma tóy, ng­êi b¸n d©m vµ ng­êi sau cai nghiÖn ma tóy thì không hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Thông tư liên tịch này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Đối tượng quy định tại Điều 1 không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề trong thời gian sau:

a) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

b) Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng;

c) Thời gian nghỉ không hưởng lương liên tục trên 1 tháng;

d) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành của Nhà nước;

đ) Thời gian bị đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế .

2. Trường hợp một người thuộc đối tượng hưởng nhiều mức phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Thông tư liên tịch này thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất.

3. Đối với những trường hợp xếp lương giảng viên trong các trường y, nếu có từ 50 % thời gian làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế thì có thể hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề chuyên môn y tế.

Điều 4. Mức phụ cấp

1. Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau:

a) Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần;

b) Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh;

2. Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau:

a) Khám, điều trị, chăm sóc người bệnh cấp cứu, hồi sức cấp cứu, cấp cứu 115, truyền nhiễm;

b) Xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm;

c) Kiểm dịch y tế biên giới.

3. Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.

4. Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt, ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

5. Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với:

a) Viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc sau:

- Truyền thông giáo dục sức khỏe;

- Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

b) Viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y.

6. Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b, khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học: Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét quyết định nhưng không vượt quá mức 20 % so với mức lương ngạch bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Điều 5. Cách tính và nguồn kinh phí chi trả phụ cấp

1. Cách tính

a) Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), được xác định bằng công thức sau:

Mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng

 

=

Mức lương        tối thiểu chung

 

X

Hệ số lương ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)


X

Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được hưởng

Ví dụ: Bà Trần Thị A là điều dưỡng trưởng khoa của bệnh viện Tâm thần TW2, có hệ số lương 4,06, bậc 12 ngạch điều dưỡng trung cấp, hưởng 7% phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,4. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề  tháng 09/2011 của bà A như sau:

Mức tiền phụ cấp

ưu đãi theo nghề

1 tháng

=

830.000  đồng

X

 4,06+ 0,4+ (4,06 X 7%)

X

70%

=

2.756.802 đồng

 

b) Phụ cấp ưu đãi theo nghề được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng.

c) Phụ cấp ưu đãi theo nghề không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 6. Điều khoản tham chiếu:

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư liên tịch này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành  kể từ ngày     tháng      năm 2011 .

                2. Chế độ phụ cấp quy định tại Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày 15 tháng  8  năm 2011

                3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của liên tịch Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế của Nhà nước.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

KT.BỘ TRƯỞNG

 BỘ NỘI VỤ

THỨ TRƯỞNG

KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ Y TẾ

THỨ TRƯỞNG

 

 

Vp Sở Y tế

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn