Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

05 - Lĩnh vực Giám định y khoa

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học....

04:43 12/07/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Người lao động hoặc thân nhân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Trung tâm Giám định y khoa tỉnh (GĐYK).

          + Bước 2:  Trung tâm GĐYK tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 05 ngày làm việc, có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng GĐYK tỉnh. Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, TTGĐYK tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân người lao động.

          + Bước 3: Hội đồng GĐYK tiếp nhận hồ sơ:

          - Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng GĐYK tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

          - Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, Hội đồng GĐYK tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

          + Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.

          - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm GĐYK tỉnh.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT hoặc Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT trong trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nghỉ hưu.

2. Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần liền kề trước (đối với các trường hợp đã khám giám định).

3. Các giấy tờ khác theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 hoặc Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 phù hợp với đối tượng và loại hình giám định" thành "Các giấy tờ khác theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 hoặc Khoản 1, Khoản 2 Điều Thông tư số 14/2016/TT-BYT phù hợp với đối tượng và loại hình giám định.

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

          - Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng GĐYK tỉnh.

          - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

          + Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc cá nhân tự khai (Phụ lục 1).

          + Giấy đề nghị giám định (Phụ lục).

          - Phí: 1.150.000 đồng.

          - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định.

          - Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          +  Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.

          + Nghị định số 115/2015/ NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          +  Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

          + Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          + Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về