Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

05 - Lĩnh vực Giám định y khoa

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

04:30 12/07/2018

7. Thủ tục giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; giám định để thực hiện chế độ tử tuất; giám định đối với người lao động đã ngh hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp.

          - Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân, tổ chức đề nghị giám định gửi hồ sơ xin giám định cho Trung tâm Giám định y khoa (GĐYK) tỉnh.

          + Bước 2: Trung tâm GĐYK tỉnh tiếp nhận hồ sơ; gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị giám định Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

          + Bước 3: Trường hợp hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ; Hội đồng GĐYK có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động hoặc thân nhân người lao động.

          Trường hợp hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định.

          + Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức đề nghị.

          - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm GĐYK tỉnh.

          + Gửi qua đường bưu chính.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          1. Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, Điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án Điều trị ngoại trú.

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

          - Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng GĐYK tỉnh.

          - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

          Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

          - Phí: 1.150.000VNĐ.

          - Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản khám giám định

          - Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          +  Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.

          + Nghị định số 115/2015/ NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          +  Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

          + Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

            + Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về