Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

06 - Lĩnh vực Y tế dự phòng

Thủ tục chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền

03:18 13/07/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và thi thể, hài cốt, tro cốt cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh An Giang.

          + Bước 2: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra hoặc xử lý (nếu cần), cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt.

          + Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận giấy chứng nhận tại nơi nộp hồ sơ.

          - Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt.

          + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: tối đa 1 giờ.

          - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang.

          - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          + Cá nhân.   

          + Tổ chức.   

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này): Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt.

          - Phí:

          Kiểm tra y tế đối với thi thể thu: 20 USD/ lần kiểm tra.

          Kiểm tra y tế đối với hài cốt thu: 7 USD/ lần kiểm tra.

          Kiểm tra y tế đối với tro cốt thu: 5 USD/ lần kiểm tra.

          Xử lý vệ sinh thi thể thu: 40 USD/lần xử lý.

          Xử lý vệ sinh hài cốt thu: 14 USD/lần xử lý.

          - Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

          - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không.

          - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          + Nghị định 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

          + Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế , y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về