Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

02 - Lĩnh vực Dược Phẩm

15. Thủ tục điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận

04:37 11/07/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc đến Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh, nếu Sở Y tế không có văn bản trả lời, cơ sở được thực hiện điều chỉnh. Trường hợp không đồng ý để cơ sở điều chỉnh, Sở Y tế có công văn trả lời và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

          - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 04 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, nêu rõ các nội dung cần điều chỉnh, lý do của việc điều chỉnh.

2. Tài liệu chứng minh việc điều chỉnh nội dung thông tin thuốc.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: văn bản trả lời trong trường hợp không đồng ý để cơ sở điều chỉnh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Dược số 105//2016/QH13 ngày 06/4/2016.

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ qui định một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về