Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

02:20 04/10/2019

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đề nghị bổ sung  phạm vi hoạt động chuyên môn gửi hồ sơ về Sở Y tế;

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, Sở Y tế xem xét và thẩm định hồ sơ để cấp bổ sung  phạm vi hoạt động chuyên môn:

Trường hợp đủ hồ sơ và điều kiện theo quy định sẽ cấp bổ sung  phạm vi hoạt động chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp bổ sung  phạm vi hoạt động chuyên môn để hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp không đủ điều kiện để cấp bổ sung  phạm vi hoạt động chuyên môn, phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

- Bước 4: Trả kết quả cho người đề nghị.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 05-Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP;

2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp;

3. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung;

4. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.

- Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

2. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.

Phí: 360.000 đồng.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Người Việt Nam làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng).

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung.

- Có Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về