Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề

02:14 30/05/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang;

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

+ Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải tiến hành Sở Y tế thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp lại  chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi.

Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về Sở Y tế . Sở Y tế gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung cho người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề và tiến hành thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa hợp lệ Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoàn thiện hồ sơ.

          Trường hợp Sở Y tế đã có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mà trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Sở Y tế  có văn bản yêu cầu nhưng người đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề không bổ sung, sửa đổi hồ sơ thì phải thực hiện lại từ đầu hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề.

+ Bước 4: Trả chứng chỉ hành nghề cho người đề nghị.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          1. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo số 109/2016/NĐ-CP;

          2. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

+ Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo số 109/2016/NĐ-CP.

- Phí: 150.000 đồng.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

+ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

          + Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về