Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

02:08 07/10/2019

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ về Sở Y tế.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

          + Trường hợp hồ sơ đề nghị cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo chưa hoàn chỉnh thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ (thời điểm tiếp nhận hồ sơ bổ sung được tính theo dấu tiếp nhận công văn đến), phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo để hoàn chỉnh, trong đó phải nêu cụ thể những tài liệu, nội dung nào cần sửa đổi, bổ sung;

          + Trong thời gian 10 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phải ban hành công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, nếu không cho phép thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

          - Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 01;

            2. Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật;

          3. Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02;

          4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

          5. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

          6. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03;

          7. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

          8. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;

          9. Riêng đối với Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động còn phải bổ sung quyết định thành lập đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

- Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 01;

- Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02;- 

Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03.

Phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Công văn chấp thuận.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc đợt khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, tổ chức, cá nhân thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo phải gửi báo cáo kết quả hoạt động theo Phụ lục 05 Sở Y tế đã cho phép tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

2. Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

3. Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ.

+ Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế  Quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về