Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

10:03 07/10/2019

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị về Sở Y tế.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đăng ký hành nghề, Giám đốc Sở Y tế văn bản phê duyệt việc đăng ký hành nghề.

Trường hợp không phê duyệt sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể.

- Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân  đề nghị.

Cách thức thực hiện:

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP .

2. Danh sách người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở.

(Trường hợp trong danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người hành nghề đang hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì trong danh sách đăng ký người hành nghề phải ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người hành nghề đang hành nghề trước đó).

- Số bộ hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.

Phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản phê duyệt việc đăng ký hành nghề.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi thay đổi, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải thông báo đến Sở Y tế tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

2. Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về