Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

04 - Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

02:59 05/06/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

+ Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ cho Chi cục An toàn thực phẩm.

+ Bước 3: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01b ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP; trường hợp không cấp Giấy Xác nhận, phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.

          Chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

          + Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang thực hiện trả Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoặc công văn trả lời không cấp.

          Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận của Chi cục, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục sẽ hủy hồ sơ công bố.

  - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          a) Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

          Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP;

          Bản thông tin chi tiết về sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 38/2012/NĐ-CP;

          Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn do phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận cấp (bản gốc hoặc bản sao có công chứng);

          Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu được quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

          Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

          Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

          b) Hồ sơ pháp lý chung:

          Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

          Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

          Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu)”.

+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và 01 bộ hồ sơ pháp lý chung.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

+ Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Mẫu số 02 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (Mẫu số 03a Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (Mẫu số 03c Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu số 04 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP).

- Phí: 500.000 đồng/1 lần/1 sản phẩm.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

+ Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

+ Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về