Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

05 - Lĩnh vực Giám định y khoa

Khám giám định tổng hợp

04:33 12/07/2018

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Người lao động hoặc thân nhân người lao động gửi hồ sơ xin giám định cho người sử dụng lao động.

          + Bước 2: Trung tâm Giám định y khoa (GĐYK) tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 05 ngày làm việc, có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng GĐYK tỉnh. Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, người sử dụng lao động hoặc Trung tâm GĐYK tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người lao động hoặc thân nhân người lao động.

          + Bước 3: Hội đồng GĐYK tiếp nhận hồ sơ:

          Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng GĐYK tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

          Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 5 ngày làm việc, Hội đồng GĐYK tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

          + Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động

          - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm GĐYK tỉnh.

          - Thành phần, số lượng hồ sơ:

          + Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          1. Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT;

          2. Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp hoặc hồ sơ bệnh nghề nghiệp hoặc sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp;

3. Các giấy tờ Điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát:

Đối với người lao động Điều trị nội trú do bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh, thương tật, tật liên quan đến bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tiến triển: Bản sao hợp lệ Giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 14/2016/TT-BYT hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT;

Đối với người lao động Điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh, tật liên quan đến bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tiến triển: Bản sao hợp lệ giấy tờ về khám, Điều trị bệnh, thương tật, tật do bệnh nghề nghiệp tái phát, bao gồm: sổ y bạ, sổ khám bệnh, đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án Điều trị ngoại trú.

3. Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần liền kề trước đó.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

          - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

          - Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng GĐYK tỉnh.

          - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

          Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT

            - Phí: 1.150.000 đồng.

          - Kết quả thực hiện TTHC: Biên bản khám giám định.

          - Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          +  Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014.

          + Nghị định số 115/2015/ NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

          +  Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

          + Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

            + Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về