Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

01 - Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

38. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận là lương y

02:06 07/10/2019

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y nộp hồ sơ về Sở Y tế.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

          Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y hợp lệ (nếu không hợp lệ phải có văn bản yêu cầu bổ sung), Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận là lương y, nếu không cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: hồ sơ chung

          a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07;

          b) 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trên nền trắng (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

          c) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

          - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

          Thời hạn giải quyết:

07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Y tế.

          Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm sau thủ tục này):

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là lương y theo mẫu Phụ lục số 07.

Phí: Không.

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận là lương y.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

2. Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 20115 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về