Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

03 - Lĩnh vực Mỹ Phẩm

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm khi thay đổi về tên của cơ sở sản xuất ...

04:35 11/10/2019

Trình tthực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm về Sở Y tế.

- Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của cơ sở sản xuất mỹ phẩm, Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, giữ nguyên số của Giấy chứng nhận lần đầu, ghi rõ điều chỉnh lần thứ mấy, ngày điều chỉnh, lý do điều chỉnh cho đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

- Bước 4: Trả kết quả cho người đề nghị.

- Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Cách thức thực hiện

Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1) Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 04 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 93/2016/NĐ-CP;

2) Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Slượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Y tế tỉnh An Giang

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Lệ phí (nếu có)

Không quy định.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 04 - Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

không.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

2. Thông tư  số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về