Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

02 - Lĩnh vực Dược Phẩm

14. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc

04:36 11/07/2018

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc đến Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

          + Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Chuyển hồ sơ về Sở Y tế.

          + Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Nghiệp vụ Dược cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc.

+ Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

          - Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo Mẫu số 03 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.

2. Mẫu thiết kế nội dung thông tin thuốc hoặc nội dung thông tin thuốc đề nghị cấp lại Giấy xác nhận.

3. Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 107 của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức.

+ Cá nhân.

- Phí: Không.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Dược số 105//2016/QH13 ngày 06/4/2016.

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ qui định một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược.

Biểu mẫu đính kèm:Tải về