Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Tuyên truyền Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

10:02 11/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu về tầm quan trọng và sự tác động của Hiệp định CPTPP đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, định hướng dư luận xã hội tiếp cận tích cực với những thay đổi khi tham gia CPTPP.

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Hiệp định CPTPP và các văn bản quy định chi tiết thi hành Hiệp định đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức và nội dung. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, các ngành trong công tác thông tin, tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN :

1. Nội dung tuyên truyền:

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP, các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định CPTPP; những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Hiệp định CPTPP.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp luật của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính, thương mại, lao động, khoa học - công nghệ,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân tìm hiểu và áp dụng vào hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh của đơn vị, nâng cao nhận thức và năng lực pháp lý, đặc biệt là luật pháp quốc tế, các điều ước về thương mại quốc tế, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng. Từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả.

Cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước, thông tin về thương mại - đầu tư để các doanh nghiệp trong tỉnh có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của các nước đối tác CPTPP nói riêng và các đối tác nói chung, cũng như dự báo được nhu cầu của thị trường trong nước và ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu.

Thông tin tuyên truyền về các đầu mối thông tin về Hiệp định CPTPP nói riêng và các hiệp định thương mại tự do (FTA) nói chung để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định CPTPP và các FTA mà Việt Nam tham gia.

Tuyên truyền các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; Các giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ biến động thị trường quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Ứng dụng khoa học và công nghệ, các biện pháp cải tiến, nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp và các ngành nghề sản xuất kinh doanh; Chính sách an sinh xã hội, những tác động của Hiệp định CPTPP đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội.. , tuyên truyền các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định đa phương về môi trường, bảo tồn và bảo vệ động thực vật hoang dã mà Việt Nam đã tham gia.

2. Hình thức tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trong tỉnh: Xây dựng phóng sự, chuyên mục, tin, bài viết tuyên truyền phổ biến về Hiệp định CPTPP trên các cơ quan báo chí, truyền hình, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội; hệ thống Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và Đài truyền thanh cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Văn phòng Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế An Giang tuyên truyền nội dung  Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh tăng cường viết tin, bài tuyên truyền đăng trên Cổng thông tin điện tử, báo in của ngành.

Đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm, tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo nội dung này và định kỳ trước 01/11 báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về Văn phòng Sở Y tế An Giang, để tổng hợp báo cáo (đồng thời gửi file mềm văn bản qua địa chỉ email: pnanh@angiang.gov.vn).

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang