Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu TTND-TTUT lần thứ 13 năm 2020

10:22 20/09/2019

Thực hiện Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND-TTUT lần thứ 13 năm 2020.

 

Sở Y tế thông báo số lượng “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tham gia xét tặng danh hiệu lần thứ 13 năm 2020, cụ thể:

- Thầy thuốc Nhân dân: 03;

- Thầy thuốc Ưu tú: 31.

Trong quá trình tiến hành xét, Hội đồng bảo đảm xét đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình theo Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ, cụ thể:

- Tổng số thầy thuốc đủ điều kiện là 25, trong đó:

+ Thầy thuốc Nhân dân: 03;

+ Thầy thuốc Ưu tú: 22.

- Tổng số thầy thuốc không đủ điều kiện: 09 (do thiếu quyết định công nhận hoặc biên bản nghiệm thu đề tài, đề án cấp cơ sở - tương đương UBND cấp huyện hoặc Sở Khoa học & Công nghệ).

- Tổng số thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90%/tổng số thành viên Hội đồng cấp tỉnh  trở lên là 13, cụ thể :

+ Thầy thuốc Nhân dân: không;

+ Thầy thuốc Ưu tú: 13 (đính kèm danh sách).

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về