Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

An Giang: Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III

04:09 04/11/2020

Vào ngày 03/11/2020, Sở Y tế An Giang đã ban hành Kế hoạch số 2752/KH-SYT về việc Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III.

Kế hoạch được Ông Từ Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Y tế An Giang ký ban hành gửi cho các đơn vị y tế trực thuộc trong tỉnh.

Theo đó:

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 về việc phê duyệt Đề án “Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III”.

Công văn số 4193/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế.

Công văn số 3567/BYT-TCCB ngày 01/7/2020 về việc hướng dẫn thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III.

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch chi tiết việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ viên chức y tế, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, được phân công vị trí việc làm phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Đối tượng

Viên chức có chuyên ngành y tế đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

Viên chức đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 9, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế hạng III; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp.

b) Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

c) Đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV, có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; không trong thời gian thi hành kỷ luật.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG

          Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BYT ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và Công văn số 4193/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế ban hành về việc Hướng dẫn thực hiện các quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, cụ thể:

          - Thực hiện xét thăng hạng thông qua việc thẩm định hồ sơ dự xét của viên chức phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế theo quy định.

          - Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng nhiều hơn số lượng vị trí việc làm của đơn vị hiện có thì Hội đồng xem xét thứ tự ưu tiên như sau:

          + Thành tích nghiên cứu khoa học;

          + Số năm giữ hạng;

          + Kết quả hoàn thành nhiệm vụ 02 năm gần nhất.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

a) Đơn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo mẫu đính kèm (Mẫu 01).

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV và có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức.

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đối với trường hợp viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (Mẫu 03).

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực.

đ) Bản sao các quyết định gồm:

-  Quyết định tuyển dụng viên chức (hoặc Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp);

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất;

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp gần nhất.

 

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến thời điểm cuối cùng nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, từ ngày 05/11/2020.

- Viên chức nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức hành chính (hoặc phòng Tổ chức cán bộ tại đơn vị): Từ ngày 05/11/2020 đến ngày ngày 16/11/2020.

- Đơn vị nộp hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế: Từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 25/11/2020.

2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Sở Y tế, số 15, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Phòng Tổ chức hành chính hoặc phòng Tổ chức cán bộ cử nhân viên liên hệ).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và Ban Giám sát kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thành lập Ban Thẩm định hồ sơ và ban hành Quy chế xét thăng hạng theo quy định.

3. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thông qua việc thẩm định hồ sơ của viên chức theo hướng dẫn tại Công văn số số 4193/BYT-TCCB ngày 23/7/2019 của Bộ Y tế.

4. Sở Y tế tổng hợp kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh công nhận kết quả xét thăng hạng viên chức.

5. Sở Y tế ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi được UBND tỉnh công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thông qua Sở Nội vụ.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế theo Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh./.

Phạm Ngọc Anh

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang