Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo danh sách Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

08:30 21/03/2018

         Thực hiện Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp sự nghiệp y tế tỉnh An Giang.

    Sở Y tế An Giang thông báo danh sách Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện sau khi sáp nhập Trung tâm Y tế huyện (cũ) và Bệnh viện đa khoa huyện thực hiện 02 chức năng khám, chữa bệnh và y tế dự phòng theo hướng dẫn của Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về