Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch số 1014/KH-SYT ngày 21/4/2020 về Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2020 của Sở Y tế
Báo cáo 999/BC-SYT ngày 20/4/2020 về Công tác y tế tháng 04 năm 2020
Báo cáo 977/BC-SYT ngày 16/4/2020 về Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 976/SYT-NVY ngày 16/4/2020 về báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 3500/SYT-NVY
Công văn 973/SYT-NVY ngày 16/4/2020 về treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày ThalaSsemia Thế giới (08/5)
Kế hoạch số 960/KH-SYT ngày 16/4/2020 về Triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới năm 2020
Công văn 954/SYT-KHTC ngày 15/4/2020 về báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu của các đơn vị
Công văn 951/SYT-NVY ngày 15/4/2020 về tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng
Công văn 949/SYT-NVD ngày 15/4/2020 về Phân phối khẩu trang y tế
Công văn 947/SYT-KHTC ngày 14/4/2020 về quản lý, sử dụng xe ô tô Dự án phòng chống lao quốc gia
Công văn 946/SYT-NVD ngày 14/4/2020 về báo cáo sử dụng khẩu trang, quần áo chống dịch
Công văn 944/SYT-NVY ngày 14/4/2020 về đăng tải danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Công văn 937/SYT-NVY ngày 13/4/2020 về tăng cường giám sát hội chứng Liệt mềm cấp/Bại liệt
Công văn 935/SYT-KHTC ngày 13/4/2020 về tổng hợp nhu cầu và dự toán nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn 932/SYT-NVD ngày 13/4/2020 về báo cáo tình hình mua và giá mua khẩu trang y tế, bộ trang phục PCD COVID-19