Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 6070/QĐ-BYT ngày 08/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức năng cho trạm y tế mô hình điểm
Quyết định số 5229/QĐ-BYT ngày 29/8/2018 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC mới/bị bãi bõ lĩnh vực Dược phẩm
Quyết định số 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ Y tế
Quyết định số 5703/QĐ-BYT ngày 25/9/2018 của Bộ Y tế
Chỉ thị 2204/CT-UBND ngày 11/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
Quyết định số 5097/QĐ-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành KH thực hiện công tác PCTN đến năm 2021 của BYT
Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành "Kế hoach triển khai ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn"
Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành "Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" phiên bản 1.0
Chỉ thị số 847/CT-BYT ngày 21/8/2018 Về các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 4883/QĐ-SYT ngày 08/8/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành bổ sung danh mục các kỹ thuật KBCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT
Quyết định số 4592/QĐ-BYT ngày 23/7/2018 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành trong Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 13/7/2018 về việc ban hành DM các dịch vụ kỹ thuật KBCB được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo TT 15/2018/TT-BYT
Quyết định số 4434/QĐ-BYT ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 15/2018/TT-BYT
Công văn số 4017/BYT-BH ngày 13/7/2018 của Bộ Y tế V/v hướng dẫn áp mã dịch vụ KCB theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT