Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Đấu thầu mua sắm công

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế năm 2017
Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019 của ngành Y tế An Giang
Quyết định số 2448/QĐ-SYT ngày 06/9/2019 của Sở Y tế An Giang về việc QĐ phân bổ TTBYT mua sắm trực tiếp cho các ĐVYT năm 2019 Gói thầu số 1b
Quyết định số 2617/QĐ-SYT ngày 07/10/2019 của Sở Y tế An Giang về việc QĐ phân bổ TBYT mua sắm tập trung cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc năm 2019 (Đợt 1) Gói thầu số 4
CÔNG KHAI: Kết quả đấu thầu 2019 Đợt 2 của Sở Y tế An Giang
Quyết định số 03/QĐ-SYT ngày 02/01/2020 của Sở Y tế An Giang về việc quyết định phân bổ TTBYT là giường cho các ĐVYT năm 2019 gói thầu số 7c
Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 02/01/2020 của Sở Y tế An Giang về việc quyết định phân bổ TTBYT mua sắm tập trung cho các ĐVYT năm 2019 Gói thầu số 1, 2, 3
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu & Phân bổ 04 gói thầu mua sắm TTBYT PCD COVID-19
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Chỉ định thầu mua sắm TTBYT PCD COVID-19 GÓI 1 và Quyết định phân bổ GÓI 1
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Chỉ định thầu mua sắm TTBYTPCD COVID-19 GÓI 5 và Quyết định phân bổ GÓI 5
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Chỉ định thầu mua sắm TTBYT PCD COVID-19 GÓI 6 và Quyết định phân bổ GÓI 6
CÔNG KHAI Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chỉ định thầu mua sắm ttbyt PCD COVID-19 GÓI 5 và Quyết định Điều chỉnh phân bổ GÓI 5
Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT đến tháng 06 năm 2020 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>