Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Bộ Thủ tục hành chính

  • filter_1Lĩnh vực Khám bệnh - Chữa bệnh
    Tên thủ tục Tải về
    03. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Tải về
    06. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình Tải về
    02. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải về
    04. Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề. Tải về
    05. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình. Tải về
    07. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Tải về
    08. Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn. Tải về
    09. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) Tải về
    10. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa. Tải về
    11. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa. Tải về
    12. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng. Tải về
    13. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh. Tải về
    14. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Tải về
    15. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc. Tải về
    16. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả. Tải về
    17. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. Tải về
    18. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh Tải về
    19. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Tải về
    20. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang. Tải về
    21. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm Tải về
    22. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá. Tải về
    23. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Tải về
    24. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm. Tải về
    25. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
    26. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tải về
    27. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. Tải về
    28. Thủ tục thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tải về
    29. Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự. Tải về
    30. Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn Tải về
    31. Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe Tải về
    32. Thủ tục đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tải về
    33. Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.
    34. Thủ tục cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT. Tải về
    35. Thủ tục cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT. Tải về
    36. Thủ tục cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT. Tải về
    37. Thủ tục cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT. Tải về
    38. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận là lương y Tải về
    39. Thủ tục cho phép tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo. Tải về
    40. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) Tải về
    41. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa Tải về
    42. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa. Tải về
    43. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Tải về
    44. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Tải về
    45. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc. Tải về
    46. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả. Tải về
    47. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Tải về
    48. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh Tải về
    49. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền. Tải về
    50. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-Quang. Tải về
    51 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm. Tải về
    52. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã. Tải về
    53. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc khi thay đổi địa điểm. Tải về
    54. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh. Tải về
    55. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi Tải về
    56. Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức Tải về
    57. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Tải về
    58. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Tải về
    59. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm. Tải về
    60. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng. Tải về
    61. Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Tải về
    62. Thủ tục thông báo đăng ký hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ Tải về
    Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam Tải về
  • filter_2Lĩnh vực Dược phẩm
    Tên thủ tục Tải về
    01. Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc Tải về
    02. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tải về
    03. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định theo hình thức xét hồ sơ Tải về
    04. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Tải về
    05. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Tải về
    06. Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Tải về
    07. Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tải về
    08. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh Tải về
    09. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tải về
    10. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tải về
    11. Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Tải về
    12. Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền SYT Tải về
    13. Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Tải về
    14. Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh Tải về
    15. Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tc, cn nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tc, cn nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân Tải về
    16. Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Tải về
    18. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Tải về
    20. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần... Tải về
    21. Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Tải về
    22. Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc đối với cơ sở có kinh doanh thuốc chất gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất Tải về
    23. Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần... Tải về
    24. Thủ tục kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT Tải về
    25. Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Tải về
    26. Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất Tải về
    27. Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp Tải về
    28. Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Tải về
    29. Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất không vì mục đích thương mại. Tải về
    31. Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Tải về
    32. Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất. Tải về
    33. Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở có kinh doanh thuốc Tải về
    34. Thủ tục kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT Tải về
    17. Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Tải về
    19. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc có chứa tiền chất, thuốc phóng xạ Tải về
    30. Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt đối với cơ sở phân phối thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp Tải về
  • filter_3Lĩnh vực Mỹ phẩm
    Tên thủ tục Tải về
    01. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tải về
    02. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Tải về
    03. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm khi thay đổi về tên của cơ sở sản xuất hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính Tải về
    04. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm. Tải về
    05. Thủ tục cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Tải về
  • filter_4Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm
    Tên thủ tục Tải về
    1. Thủ tục cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật Tải về
    2. Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm Tải về
    3. Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định Tải về
    4. Thủ tục cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm Tải về
    5. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Tải về
    6. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng Tải về
    7. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Tải về
    8. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Tải về
    9. Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm Tải về
    10. Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo Tải về
  • filter_5Lĩnh vực Giám định Y khoa
    Tên thủ tục Tải về
    1. Thủ tục giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Tải về
    2. Thủ tục giám định y khoa đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 Tải về
    3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học.
    4. Thủ tục giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tải về
    5. Thủ tục giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tải về
    6. Thủ tục giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Tải về
    7. Thủ tục giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi Tải về
    8. Thủ tục giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Tải về
    9. Thủ tục giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Tải về
    10. Thủ tục giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Tải về
  • filter_6Lĩnh vực Y dược Cổ truyền
    Tên thủ tục Tải về
    1. Thủ tục chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuyền
    2. Thủ tục chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền
    3. Thủ tục chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh Tải về
    4. Thủ tục chứng nhận kiểm tra y tế hàng hóa, tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh Tải về
    5. Thủ tục chứng nhận kiểm dịch y tế hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu Tải về
    6. Thủ tục chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng
    7. Thủ tục chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt Tải về
    8. Thủ tục chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người Tải về
    9. Thủ tục công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Tải về
    10. Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Tải về
    11. Thủ tục xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng
    12. Thủ tục công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với các cơ sở điều trị lần đầu công bố đủ điều kiện Tải về
  • filter_7Lĩnh vực Trang thiết bị
    Tên thủ tục Tải về
    1. Thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Tải về
    2. Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Tải về
    3. Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Tải về