Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Nội dung chương trình ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh

02:26 17/07/2018

Ngày 17/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 7 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo chương trình của ngày làm việc đầu tiên có các nội dung, cụ thể như sau:
Đ/c Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình

kỳ họp lần thứ 7 khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nhân dân dân tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Thị Thanh Hương thông báo của UBMTTQVN tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

Sau đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Duy Toàn thông qua báo cáo và các tờ trình về: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018.

Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp.

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018 - 2019; quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Tiếp theo, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thông qua các tờ trình về việc:

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh); Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết).

Thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020; Ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua các tờ trình về: Phê chuẩn chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch vay và trả nợ vay của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - Tiểu dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang; Sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông qua các tờ trình về:

Mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Chế độ trợ cấp đặc thù với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang; Ban hành Nghị quyết về thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế thông qua tờ trình về việc chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch trả nợ vay của Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thông qua tóm tắt tờ trình thông qua quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua tóm tắt Tờ trình về việc giao số lượng biên chế công chức cho các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thông qua tờ trình xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Buổi chiều cùng ngày, Kỳ họp cũng nghe phần báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân tỉnh thông qua Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Đồng thời Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy Ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Tin, ảnh VŨ HÙNG

 

angiang.gov.vn