Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII)

08:18 13/05/2019

Chiều ngày 09/05/2019, Đảng ủy Sở Y tế An Giang tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XII của Đảng cho hơn 100 cán bộ; đảng viên; Trưởng, Phó phòng các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế An Giang.

Tại hội nghị triển khai các đại biểu được thông qua 02 nội dung chính như sau: Đồng chí Phan Vân Điền Phương – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế báo cáo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Huỳnh Thiện Nhân – Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế thông qua Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Hội nghị đã tạo điều kiện cho các cán bộ, đảng viên biết được vai trò và tầm quan trọng của mỗi cá nhân trong tham gia xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; bên cạnh đó, mỗi cá nhân phải có trách nhiệm nêu gương trong mọi lĩnh vực nhất là phải nêu gương trong đoàn kết nội bộ. Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Sở Y tế chỉ đạo tất cả cán bộ; đảng viên; Trưởng, Phó phòng thực hiện viết bài thu hoạch về các nội dung đã được triển khai tại hội nghị, thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019.

Minh Hải – T4G An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang