Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

02:30 30/09/2019

Vào ngày 27/9/2019, Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Công văn số 881-CV/TU về việc thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

           Văn phòng Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế An Giang tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 881-CV/TU ngày 27/9/2019 của Tỉnh ủy An Giang:

Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã có nhiều nồ lực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạt được những kết quả quan trọng, rất nhiều cán bộ sai phạm bị đưa ra xử lí nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được khắc phục, đẩy lùi; một số cán bộ còn quan liêu, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.

Các hành vi, biểu hiện nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là do một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan đơn vị thiếu gương mẫu; việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lí triệt để các hành vi vi phạm; việc phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn một số nơi thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ chức và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền..

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Tỉnh trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, có trách nhiệm với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; đồng thời, để triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” theo Đề án số 1172/ĐA-TLĐ, ngày 22/7/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp uỷ, chính quyên, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn Tỉnh”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Tỉnh.

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; công khai hóa thẩm quyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết và giám sát; rà soát, xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính tại địa phương, cơ quan, đơn vị để đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và tham nhũng.

3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lí trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn Tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Cuộc vận động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn này; kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm hiệu quả ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát động, triển khai thực hiện Đề án; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động và Công văn này; định kỳ sơ kết, tổng kêt và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Công văn này phổ biến đến chi bộ.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang