Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước

08:11 15/10/2019

Vào ngày 14/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 721/ STTTT-CNTT-BCVT về việc sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong cơ quan nhà nước đã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ (email) để trao đổi văn bản, hồ sơ, tài liệu, thông tin về quản lý điều hành, phối hợp công tác và những thông tin khác liên quan đến hoạt động thực thi công vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đơn vị, cá nhân chưa tận dụng khai thác, phát huy tối đa tính năng của hệ thống thư điện tử công vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, cũng như chưa đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ, trao đổi thông tin với người dân và doanh nghiệp, chưa thực hiện đúng Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Để đảm bảo an toàn thông tin và thực hiện đúng qui định Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong cơ quan nhà nước. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân trực thuộc Sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Sử dụng triệt để hộp thư điện tử công vụ tỉnh với địa chỉ tên miền angiang.gov.vn được cấp phát để trao đổi văn bản, hồ sơ tài liệu trong công việc, phối hợp trong công tác và những thông tin liên quan đến thực thi công vụ. Tuyệt đối không sử dụng hộp thư cá nhân (như gmail, yahoo,….) liên quan đến hoạt động công vụ và hộp thư công vụ vào mục đích riêng tư, đăng ký thông tin các diễn đàn, mạng xã hội.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại địa chỉ thư điện tử công vụ (hộp thư điện tử) của cơ quan, đơn vị và cá nhân được đã được cấp phát quên địa chỉ, hoặc thay đổi vị trí công tác, nghỉ việc, có nhu cầu cáp mới, ... có văn bản đề nghị gửi đến Trung tâm tin học - Sở Thông tin và Truyền thông để được cấp mới, điều chỉnh và hủy bỏ theo qui định.

- Tuân thủ các quy định về quản lý, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng, công khai danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan.

- Các cá nhân được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra nội dung hộp thư điện tử của tổ chức phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời hồi đáp, báo cáo nội dung đã nhận cho Thủ trưởng đơn vị để kịp thời giải quyết và cá nhân phải được phân công bằng văn bản.

- Các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc, coi đây là trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm.

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang