Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Chỉ thị của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

04:28 19/01/2021

Vào ngày 18/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chỉ thị số 80/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Theo đó:

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đại diện cho nhân dân tỉnh An Giang tại Quốc hội – Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT–TTg ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được nghiêm túc, đúng theo quy định; đảm bảo cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, tuyến biên giới và tại các địa điểm bỏ phiếu; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, công an, bảo vệ dân phố tham gia bảo vệ cuộc bầu cử.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

3. Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo, quy định của cấp trên; chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, các nội dung quy định pháp luật cơ bản liên quan đến bầu cử; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

6. Cục Thống kê chịu trách nhiệm cung cấp và hướng dẫn các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố cung cấp đầy đủ, chính xác, thống nhất về  số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng xã, phường, thị trấn và của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

 7. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

8. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại địa phương để kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ, quy định của pháp luật về bầu cử.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của cấp trên; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử; chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. 

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan quân sự, công an, y tế có biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm bỏ phiếu; đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; chủ động xây dựng phương án sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai, cứu hộ cứu nạn bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định pháp luật về bầu cử, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, kịp thời gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang thành công tốt đẹp./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế an Giang