Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021

10:02 18/01/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII, định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ XIII của Đảng­.

1.2. Tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để mỗi công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Y tế phát huy những giá trị cao đẹp, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. 

1.3. Nâng cao chất lượng học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết của Đảng, chủ trương phát triển của ngành Y tế.

2. Yêu cầu

2.1. Phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống Y tế trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề và tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.3. Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tổ chức

- Các đơn vị trong toàn ngành báo cáo Cấp ủy cấp trên trực tiếp tại địa phương, đơn vị để kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

- Căn cứ kết quả công tác năm 2020, trên cơ sở rà soát những nội dung còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, xây dựng, ban hành kế hoạch công tác năm 2021 phù hợp đặc thù đơn vị.

2. Công tác học tập, quán triệt và liên hệ

- Lãnh đạo đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021 (khi có hướng dẫn cụ thể), văn kiện đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức thông tin, truyền thông, quán triệt những nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tựu qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với ngành Y tế cũng như với địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Từng tổ chức, cá nhân ngành Y tế xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu đơn vị.

3. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Ban Dân vận Trung ương, của Bộ Y tế. Tập trung triển khai các nội dung:

+ Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (Khóa XII). Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện dân chủ của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các đơn vị y tế, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Y tế.

+ Triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Quyết định số 4078/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT-BCSĐ ngày 07/5/2019 của Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững mối đoàn kết nội bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

- 100% đơn vị trong toàn ngành tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị sau khi có sự đóng góp, thảo luận công khai của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những nội dung được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

Người đứng đầu các cơ sở y tế phải triển khai các nội dung công khai, dân chủ, minh bạch trên cơ sở quy định của pháp luật; xây dựng các quy chế điều chỉnh nội bộ, đảm bảo thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị…Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sau khi Bộ Y tế ban hành.

Các công ty, doanh nghiệp trong ngành Y tế triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại của công chức, viên chức, người lao động và của người bệnh, người dân không để tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài.

- Các cơ sở y tế tiếp tục liên hệ Ban Dân vận các cấp tổ chức ký kết, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng kết công tác thực hiện Chương trình số 74/CTr-BDVTW ngày 22/12/2014 về việc phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế (giai đoạn 2014-2020).

Công tác dân vận tập trung vào các nội dung mà người dân, công chức, viên chức, người lao động đang có nhiều bức xúc theo từng lĩnh vực y tế, tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị.

4. Thực hiện Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

           - Rà soát, triển khai đầy đủ các nội dung của Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

          - 100% viên chức y tế được tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế và tăng cường xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực. Từng đơn vị phân loại đối tượng (điều dưỡng, hộ lỹ, hành chính, bảo vệ…), xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình, giảng viên tập huấn.

           - Thực hiện tốt khẩu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”, “Rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật”.

           - Từng đơn vị ban hành quy chế, chế tài xử lý vi phạm cụ thể, đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

          - Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng năm theo kế hoạch và đột xuất, gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện; thường xuyên khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người dân với dịch vụ khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế theo quy định của Bộ Y tế (Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 06/11/2013 phê duyệt Đề án “Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”).

          - Toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khác, như: Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa theo hướng dẫn của Bộ Y tế; công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc hiệu quả; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung rà soát, kiểm tra, cải cách quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, phát lĩnh thuốc, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử, các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn phải to, rõ ràng, khoa học; lắp đặt hệ thống camera tự động để kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, người dân.

5. Công tác thông tin, truyền thông:

5.1. Nội dung thông tin, truyền thông:

- Các sự kiện tiêu biểu của ngành y tế năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2021 và trong giai đoạn tới.

- Những kết quả tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII trong lĩnh vực y tế và Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.

- Những thành tích trong các phong trào thi đua của ngành y tế chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

- Truyền thông phòng, chống dịch bệnh nói chung, phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. Trong đó, cập nhật tình hình về vắc xin phòng ngừa COVID-19; tuyên truyền các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống các bệnh dịch, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tổng kết công tác chống dịch của ngành y tế: những bài học, kinh nghiệm.

- Phổ biến các chỉ thị, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội; không lạm dụng rượu bia… trong dịp Lễ Xuân, Tết năm 2021.

- Ngành Y tế tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác y tế (khám, chữa bệnh từ xa telehealth, quản lý hồ sơ điện tử, cổng công khai y tế,…).

- Truyền thông các nội dung về công tác y tế theo từng sự kiện, hội nghị, hội thảo của các đơn vị.

- Những tấm gương Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 5.2. Hình thức thông tin, truyền thông:

- Qua phương tiện thông tin đại chúng: báo, tạp chí, đài truyền thanh, truyền hình, website, bản tin nội bộ, đường dây nóng…

          - Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, hội thảo, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt khoa, phòng, ban.

- Niêm yết công khai những nội dung quy định về thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế; tiêu chí cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa; nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người bệnh, người dân tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp y tế.

- Tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Ngành gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, phù hợp với từng lĩnh vực công tác trong ngành Y tế.

- Vận động, hướng dẫn mỗi công chức, viên chức, người lao động trong Ngành là một hạt nhân truyền thông về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của Ngành Y tế, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, nỗi vất vả của cán bộ y tế với người thân, người dân trong gia đình và cộng đồng xã hội

6. Phát động các phong trào thi đua

6.1. Hưởng ứng phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Y tế phát động nhân dịp Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2021, kết hợp với các hoạt động thi đua khác trong toàn ngành, trong đơn vị, nhất là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch công tác y tế hàng năm với việc kiểm tra triển khai thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm.

6.2. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có tiêu chí về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

6.3. Ban Thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

8. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

8.1. Các đơn vị y tế tổ chức kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế theo từng lĩnh vực quản lý.

8.2. Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các địa phương, đơn vị về nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

8.3. Triển khai kế hoạch tự kiểm tra tại địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Cấp uỷ các cấp tại địa phương, đơn vị và các đơn vị liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Cán sự Đảng và Ban Chỉ đạo Bộ Y tế.

2. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng làm đầu mối, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, Báo Sức khỏe và Đời sống, các cơ quan truyền thông, báo chí trong toàn ngành triển khai tốt công tác tuyên truyền thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế.

3. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai tại đơn vị và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại các địa phương, đơn vị theo từng lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo Cấp uỷ cấp trên trực tiếp, phối hợp với Cấp uỷ địa phương, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mục tiêu của Ban Chỉ đạo ngành Y tế.

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo Cấp uỷ cấp trên trực tiếp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

6. Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, hướng dẫn công đoàn các đơn vị cùng với chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Công tác thông tin, báo cáo:

Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm 2022 và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) vào trước ngày 25/11/2021.

8. Kinh phí:

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có); giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan để thực hiện.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân  chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2021 báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang