Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình phê duyệt Đề án sáp nhập TTDS-KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố vào TTYT huyện, thị xã, thành phố

02:30 24/02/2020

Ngày 22/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xa, thành phố, thành lập Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện đa chức năng.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” đã chỉ rõ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, hệ thống y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới” cũng chỉ ra rằng công tác DS-KHHGĐ vẫn còn nhiều hạn chế, tổ chức bộ máy thiếu ổn định, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, cần được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về dân số.

Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sáp nhập TTDS-KHHGĐ huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:

1/ Về vị trí

- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; Chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật

2. Về chức năng

Trung tâm Y tế tuyến đa chức năng có nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3/ Về kết quả đạt được

a) Phù hợp với xu thế chung của cả nước.

b) Thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

c) Giảm về đầu mối, giảm về cán bộ lãnh đạo công chức, tăng viên chức làm việc chuyên môn tại đơn vị sau khi sáp nhập; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số ở các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đủ sức thực hiện chức năng quản lý điều hành và đảm nhiệm vai trò điều phối hoạt động của các cơ quan liên quan trong lĩnh vực dân số.

d) Tập trung nguồn lực, phát huy tối đa khả năng phục vụ chuyên môn khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến huyện; thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trạm Y tế tuyến xã, phường, thị trấn.

(Nội dung Đề án xem file đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TCCB- SYT