Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang

08:42 05/11/2019

Vào ngày 04/11/2019, tại Sở Y tế An Giang, Đồng chí Từ Quốc Tuấn-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế An Giang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang

Thực hiện Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Sở Y tế An Giang trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang

Đồng chí Từ Quốc Tuấn-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế An Giang trao Quyết định và chức mừng các đồng chí

Tại Quyết định số 2605/QĐ-SYT ngày 04/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang cho đến tuổi nghỉ hưu.

Tại Quyết định số 2606/QĐ-SYT ngày 04/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc Quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Huy Danh, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang cho đến tuổi nghỉ hưu.

Tại Quyết định số 2607/QĐ-SYT ngày 04/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Uy, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang.

Tại Quyết định số 2608/QĐ-SYT ngày 04/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế An Giang về việc Quyết định bổ nhiệm đồng chí Dương Anh Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh An Giang.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế.

Phạm Ngọc Anh-Chuyên viên Văn phòng Sở Y tế An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang