Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Nhơn Hưng vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT)

08:55 19/01/2021

Quyết định 582/ TTg ngày 28/4/2017 của chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2020 hết hiệu lực ngày 31 tháng 12 năm 2020. Như vậy, xã Nhơn Hưng có 02 ấp là Tây Hưng và Trung Bắc Hưng sẽ không còn hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế (BHYT).

Chính vì thế, xã Nhơn Hưng đã mở rộng phạm vi bao phủ về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ nhằm đảm bảo tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHYT, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các ban ngành, cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn xã.

Theo niên giám thống kê toàn xã Nhơn Hưng có 1.653 hộ với 6.095 khẩu. Trong đó người được thụ hưởng BHYT do nhà nước bảo trợ là 1.440 người. Gồm các đối tượng: Cận nghèo, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em, người lao động tham gia bắt buộc, ưu đãi xã hội, đối tượng do tỉnh quản lý. Như vậy, đối tượng chưa tham gia bảo hiểm cần phải vận động 4.655 người. Để đạt được 95% tỉ lệ số người tham gia BHYT theo tiêu chí Nông thôn mới, Nhơn Hưng cần phải vận động thêm số người tham gia là 4.380. Xuất phát từ tình hình đó, thường trực Đảng ủy, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch vận động người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã. Trong đó, đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã và các đơn vị có liên quan phải xác định rõ trách nhiệm của mình về phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Do đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT đến từng người dân và từng hộ gia đình trên địa bàn. Để cuộc vận động có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực; các nhân viên Đại lý thu phối hợp với các hội, đoàn thể, ấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia BHYT bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp (thông qua hội họp, vận động trực tiếp), tờ rơi…Bên cạnh đó Trạm truyền thanh phát tuyên truyền trên loa đài hàng tuần để đảm bảo thông tin về chính sách BHYT đến được từng hộ gia đình. Riêng đối với cán bộ phụ trách thu bảo hiểm tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch vận động tham gia BHYT tự nguyện và  thường xuyên nắm bắt tình hình người dân tham gia bảo hiểm, tổng hợp báo cáo UBND xã mỗi tháng một lần.

Để đạt kết quả theo đúng kế hoạch đề ra, UBND xã thành lập 03 đoàn vận động do đồng chí Trưởng ấp là trưởng đoàn; các thành viên Ban ngành của xã. Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền về quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT, phương thức đóng, thủ tục tham gia và mức đóng đối với từng thành viên trong đình; chế độ được hưởng khi tham gia … Qua đó, giúp người dân hiểu những lợi ích khi tham gia BHYT tự nguyện. Theo báo cáo nhanh,  từ ngày 24 tháng 12 năm 2020 đến ngày 13 tháng 01 năm 2021 đã vận động được 952 thẻ/ 4655 thẻ chỉ tiêu giao, đạt 20.45%.  Với sự quyết tâm của Đảng Ủy, chính quyền, Ban ngành- đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của người dân, Nhơn Hưng  sẽ đạt tỷ lệ bao phũ BHYT  toàn xã trong năm 2021.

BHYT đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đảm bảo sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe.  BHYT được xem là chiếc phao cứu sinh nhất là giảm khó khăn cho các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm, tai nạn. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Với việc làm này, chúng ta tin rằng mục tiêu BHYT toàn dân của xã Nhơn Hưng sớm trở thành hiện thực và tất cả mọi người chẳng may ốm đau, bệnh tật sẽ có điều kiện  được chăm sóc, điều trị đến nơi đến chốn./.

                                                                                  Y Sĩ. Võ Bá Học

                                                                         Trưởng TYT Nhơn Hưng-

                                                                                  Huyện Tịnh Biên

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang