Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thực hiện kê khai công khai tài sản, thu nhập 2021

10:15 14/03/2021

Thực hiện Công văn số 252/TTCP-CP ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu.

 

Nhằm kê khai công khai tài sản, thu nhập (TSTN) lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị theo Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN) và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Sở Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện việc kê khai TSTN và báo cáo kết quả cho cơ quan kiểm soát kê khai TSTN theo quy định các nội dung theo quy định.

Người có nghĩa vụ kê khai TSTN lần đầu phải ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại TSTN theo Mẫu bản kê khai TSTN ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

 - Tiến hành rà soát đầy đủ, chặt chẽ và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN theo quy định Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 34 Luật PCTN 2 để yêu cầu thực hiện việc kê khai TSTN lần đầu. Đồng thời, xác định người thuộc diện kê khai TSTN hằng năm (trong danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN) theo quy định Khoản 3, Điều 36 Luật PCTN và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP để phục vụ cho việc xác minh TSTN theo kế hoạch xác minh hằng năm của cơ quan kiểm soát kê khai TSTN.

2. Thực hiện kê khai và nộp bản kê khai tài sản, thu nhập

- Các đơn vị phổ biến công khai kế hoạch, danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai TSTN thực hiện việc kê khai TSTN lần đầu tại thời điểm ngày 31/12/2020 theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Người có nghĩa vụ kê khai nộp 02 bản cho đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai; trong đó 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản nộp cho cơ quan kiểm soát TSTN. Trường hợp phải kê khai TSTN để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai TSTN theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 36 Luật PCTN năm 2018 thì thực hiện việc kê khai TSTN lần đầu và sử dụng bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó. Người có nghĩa vụ kê khai nộp 03 bản cho đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai; trong đó 01 bản lưu tại đơn vị, 01 bản lưu trong hồ sơ phục vụ công tác cán bộ và 01 bản nộp cho cơ quan kiểm soát TSTN.

- Đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai (mở sổ theo dõi việc giao, nhận bản kê khai giữa người phụ trách công tác kê khai và người kê khai). Trường hợp kê khai không đúng mẫu, không đầy đủ về nội dung thì yêu cầu kê khai lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật PCTN năm 2018.

- Đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao 01 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật PCTN năm 2018. Thời hạn hoàn thành bàn giao cho cơ quan kiểm soát TSTN trước ngày 30/4/2021.

3. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai lần đầu phải được công khai theo quy định tại Điều 39 Luật PCTN năm 2018 và Điều 11 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

4. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Y tế trước ngày 15/04/2021, đồng thời gửi file mềm Excel qua địa chỉ email: nvthai03@angiang.gov.vn để tổng hợp báo cáo cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Thị Đẹp-TCCB