Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo: Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở Y tế năm 2022

09:54 18/10/2022

Thực hiện Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Quyết định điều chỉnh Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 2476/KH-SYT ngày 03 tháng 8 năm 2022 về nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở Y tế năm 2022.

Sở Y tế An Giang thông báo như sau:

Điều chỉnh vị trí tuyển dụng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 2476/KH-SYT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau:

Vị trí tuyển dụng tại thứ tự số 7 “Công tác môi trường”, số lượng cần tuyển dụng: 02, thuộc Khoa Dinh dưỡng, điều chỉnh sang thứ tự số 8, thuộc Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang