Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở Y tế

10:07 28/09/2020

Vào ngày 24/9/2020, Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 806/QĐ-SYT về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế An Giang đăng tải nội dung Quyết định số 806/QĐ-SYT ngày 24/9/2020 của Sở Y tế An Giang. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 266/QĐ-SYT ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Sở Y tế:

Nguyễn Văn Thái - Chuyên viên phòng TCCB

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang