Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi hạng II năm 2021

10:15 05/10/2021

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4918/BYT-TCCB ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2021.

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Công văn số 981/UBND-TH thống nhất cử 56 viên chức có đủ điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng III lên hạng II do Bộ Y tế tổ chức năm 2021, cụ thể:

1. Bác sĩ (hạng III) lên Bác sĩ chính (hạng II): 48 chỉ tiêu;

2. Dược sĩ (hạng III) lên Dược sĩ chính (hạng II): 06 chỉ tiêu;

3. Điều dưỡng (hạng III) lên Điều dưỡng chính (hạng II): 02 chỉ tiêu.