Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thực hiện hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang để nộp hồ sơ trực tuyến

01:30 28/05/2021

Vào ngày 10/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 444/STTTT-CNTT-BCVT về việc thực hiện hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang để nộp hồ sơ trực tuyến

Công văn do Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang ký gửi Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang; Bưu điện tỉnh An Giang; Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thông tin điện tử thành phần Sở, ngành và huyện, thị, thành.

Theo đó:

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.

Nhằm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 (khoản 2, Điều 7), Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 (khoản 1 Điều 15), quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến) chỉ được thực hiện khi hồ sơ được gửi từ tài khoản đã đăng ký (đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp tỉnh).

Theo đó, từ ngày 01/6/2021, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang sẽ tiến hành khóa chức năng nộp hồ sơ trực tuyến khi chưa đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang. Do đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh bắt buộc phải đăng ký tài khoản và tiến hành đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Nhằm đảm bảo tỉ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được biết đến các dịch vụ công do cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp; hướng dẫn người dân khi thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các cấp, thực hiện tạo tài khoản công dân/ doanh nghiệp để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang (địa chỉ truy cập: https://dichvucong.angiang.gov.vn/), góp phần hạn chế tập trung đông người nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đề ra các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang.

3. Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Cổng thông tin điện tử thành phần Sở, ngành và huyện, thị, thành đưa tin và đăng tải tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang