Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ liên quan đến Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

08:31 31/01/2024

Ngày 30/01/2024, Ông Đoàn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 09/TB-SYT về việc Thông báo tạm ngừng nhận hồ sơ bên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến Lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế xin thông báo đến toàn thể các tổ chức, cá nhân về việc tạm ngừng nhận hồ sơ bên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

* Lý do: Phần mềm hệ thống Dịch vụ công quốc gia liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh theo Luật khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 đang bị đóng (bị bãi bỏ tại Quyết định số 159/QĐ-BYT ngày 18/01/2024) và chờ cập nhật, thay thế thủ tục hành chính mới.

Trong thời gian chờ cập nhật, thay thế thủ tục hành chính mới trên Phần mềm hệ thống Dịch vụ công quốc gia liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh mới. Sở Y tế rất mong các tổ chức, cá nhân thông cảm và sẽ thông báo nhận hồ sơ lại khi phần mềm Dịch vụ công quốc gia cập nhật hoàn chỉnh.

Trân trọng./.

Nguồn: Thông báo số 09/TB-SYT ngày 30/01/2024 của Sở Y tế An Giang

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang