Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh
Quyết định số 5859/QĐ-BYT ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Bộ công cụ đào tạo cho cán bộ y tế triển khai Thông tư 24/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017
Quyết định số 4928/QĐ-BYT ngày 22/10/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một sô bệnh dịch kính võng mạc thường gặp"
Quyết định số 5306/QĐ-BYT ngày 07/11/2019 của Bộ Y tế về việc hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị lạc nội mạc tử cung"
Quyết định số 5609/QĐ-BYT ngày 27/11/2019 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/09/2019
Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS"
Quyết định số 5135/QĐ-BYT ngày 30/10/2019 của Bộ Y tế về việc Đính chính Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025
Quyết định số 5014/QĐ-BYT ngày 24/10/2019 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC lĩnh vực HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định số 4905/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 05 (danh mục mã thuốc tân dược) ban hành kèm theo QĐ số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 4911/QĐ-BYT ngày 21/10/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Y tế
Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 15/10/2019 củ Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam"
Quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/9/2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành "Tiêu chí Phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng kháng sinh"
Quyết định số 4376/QĐ-BYT ngày 24/9/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế
Hình ảnh