Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Đấu thầu mua sắm công

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế năm 2017
Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019 của ngành Y tế An Giang
Quyết định số 2448/QĐ-SYT ngày 06/9/2019 của Sở Y tế An Giang về việc QĐ phân bổ TTBYT mua sắm trực tiếp cho các ĐVYT năm 2019 Gói thầu số 1b
Quyết định số 2617/QĐ-SYT ngày 07/10/2019 của Sở Y tế An Giang về việc QĐ phân bổ TBYT mua sắm tập trung cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc năm 2019 (Đợt 1) Gói thầu số 4
CÔNG KHAI: Kết quả đấu thầu 2019 Đợt 2 của Sở Y tế An Giang
Quyết định số 03/QĐ-SYT ngày 02/01/2020 của Sở Y tế An Giang về việc quyết định phân bổ TTBYT là giường cho các ĐVYT năm 2019 gói thầu số 7c
Quyết định số 04/QĐ-SYT ngày 02/01/2020 của Sở Y tế An Giang về việc quyết định phân bổ TTBYT mua sắm tập trung cho các ĐVYT năm 2019 Gói thầu số 1, 2, 3
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu & Phân bổ 04 gói thầu mua sắm TTBYT PCD COVID-19
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Chỉ định thầu mua sắm TTBYT PCD COVID-19 GÓI 1 và Quyết định phân bổ GÓI 1
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Chỉ định thầu mua sắm TTBYTPCD COVID-19 GÓI 5 và Quyết định phân bổ GÓI 5
CÔNG KHAI Quyết định của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt Chỉ định thầu mua sắm TTBYT PCD COVID-19 GÓI 6 và Quyết định phân bổ GÓI 6
CÔNG KHAI Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Chỉ định thầu mua sắm ttbyt PCD COVID-19 GÓI 5 và Quyết định Điều chỉnh phân bổ GÓI 5
Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT đến tháng 06 năm 2020 của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
Báo cáo KQLCNT các gói thầu của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đã hoàn thành
  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • >
  • >>