Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số

Sở Y tế An Giang: Liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06.

02:46 09/01/2023

Vào ngày 03/01/2023, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 05/SYT-NVY gửi cho các đơn vị y tế trong tỉnh An Giang về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06.

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP), Bộ Y tế đã xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Giấy khám sức khoẻ lái xe để phục vụ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị có khám và cấp giấy khám sức khoẻ lái xe nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Lập kế hoạch thực hiện:

Phân công cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm liên thông hoặc nhập trực tiếp dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe để phục vụ Đề án 06/CP (xây dựng quy trình, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận liên quan).

2. Thực hiện đúng Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe:

Việc khám và cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe”.

3. Thực hiện liên thông dữ liệu:

Trong vòng 04 giờ sau khi cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe cho người dân, Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm liên thông kết quả về Bộ Y tế tất cả các trường hợp có kết luận: “Đủ điều kiện sức khoẻ lái xe hạng          …”, theo một trong hai cách sau:

(a) Liên thông dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe từ phần mềm của cơ sở khám chữa bệnh (HIS) lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo hướng dẫn tại “Phụ lục 02, đính kèm Công văn 7586/BYT-KCB. Hướng dẫn tích hợp hàm (API) gửi dữ liệu khám sức khoẻ lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT”. Đăng ký tài khoản để phục vụ việc gửi dữ liệu khám sức khoẻ lên cổng tiêp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT và chữ ký số theo hướng dẫn tại “Phụ lục 01, đính kèm Công văn 7586/BYT-KCB. Hướng dẫn đăng ký và phê duyệt tài khoản cấp giấy khám sức khoẻ”. Tài khoản của cơ sở khám chữa bệnh sẽ được cơ quan chủ quản phê duyệt trong vòng 4 giờ sau khi đăng ký thành công;

(b) Nhập trực tiếp dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe lên hệ thống quản lý dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe của Bộ Y tế (có địa chỉ tại dulieu.kcb.vn) theo hướng dẫn tại “Phụ lục 03, đính kèm Công văn 7586/BYT-KCB. Hướng dẫn nhập dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe trên Hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Y tế”.

Lưu ý: Các đơn vị sử dụng phần mềm của VNPT đang liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải vẫn tiếp tục sử dung bình thường.

4. Chú ý các trường thông tin kết quả khám sức khoẻ lái xe và đặc tả liên thông dữ liệu theo Phụ lục 01 đính kèm công văn 7586/BYT-KCB: chú ý các trường dữ liệu có đánh dấu “x” ở cột “Bắt buộc” là dữ liệu phải liên thông về cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT hoặc nhập trực tiếp về cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế.

5. Thời gian triển khai:

- Từ 01/01/2023: triển khai chính thức tại tất cả cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký đủ điều kiện khám cấp giấy khám sức khoẻ cho người lái xe trên toàn quốc. Các đơn vị đăng ký tài khoản, nhập dữ liệu trực tiếp trên dulieu.kcb.vn hoặc đăng ký liên thông dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT mới được công nhận đủ điều kiện khám, cấp Giấy khám sức khoẻ cho người lái xe.

- Áp dụng đối với tất cả các trường hợp giấy khám sức khoẻ lái xe có kết luận: “Đủ điều kiện sức khoẻ lái xe hạng ........”. Trường hợp cá nhân không có dữ liệu kết quả khám sức khoẻ lái xe trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế được coi như không đủ điều kiện sức khoẻ lái xe.

6. Thông tin liên hệ và hỗ trợ trực tiếp từ Bộ Y tế về các vấn đề liên quan chuyên môn nghiệp vụ cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe:

- Về khám và cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/08/2015. Liên hệ theo số điện thoại: 024.62732102 (Phòng Phục hồi chức năng & Giám định - Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế);

- Về hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: phần mềm có địa chỉ tại dulieu.kcb.vn đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại “Phụ lục 03, đính kèm Công văn 7586/BYT-KCB”.  Số điện thoại hỗ trợ có đăng trên phần mềm (Tổng đài 18008000, Nhánh 4).

Trường hợp khẩn vui lòng liên hệ  BS. Hà Thái Sơn số điện thoại 0912477566; email: sonht.kcb@moh.gov.vn, đồng thời báo cáo kết quả, tiến độ, khó khăn vướng mắc về Sở Y tế thông qua Phòng Nghiệp vụ Y số điện thoại (0296) 3 856584.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này đến đến từng cá nhân, bộ phận liên quan./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh