Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số

Sở Y tế An Giang: Liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06/CP.

04:19 10/03/2023

Vào Chiều ngày 10/3/2023, Ông Đoàn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 505/SYT-NVY về việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06/CP.

Màn hình khai báo các thông tin đăng ký trên cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Cụ thể:

Sở Y tế đề nghị các đơn vị có thẩm quyền cấp các Giấy chứng sinh, Giấy báo tử thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện liên thông dữ liệu có ký số thông qua Cổng giám định BHYT của BHXH Việt nam để phục vụ Đề án 06, bao gồm:

+ Dữ liệu Giấy chứng sinh để phục vụ nhóm dịch vụ công trực tuyến “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”;

+ Dữ liệu Giấy báo tử để phục vụ dịch vụ công trực tuyến “đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

Lãnh đạo các đơn vị giao nhiệm vụ đến từng cá nhân, bộ phận liên quan, xây dựng quy trình, lập kế hoạch triển khai cụ thể. Giao các Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế cấp xã thực hiện;

Đồng thời cung cấp thông tin cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ về Sở Y tế để tổng hợp đầu mối gửi về Bộ Y tế thông qua đường link trực tuyến: http://bit.ly/3T9EHw7

2. Đối với dữ liệu Giấy chứng sinh:

a) Thực hiện cấp Giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 (Mẫu giấy chứng sinh sửa đổi ban hành tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017); Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 và Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.

b) Sau khi cấp Giấy chứng sinh cho sản phụ, cơ sở khám chữ   a bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số Giấy chứng sinh lên Cổng giám định BHYT.

3. Đối với dữ liệu Giấy  báo tử:

 

a) Thực hiện cấp Giấy báo tử theo Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về quy định mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Sau khi cấp Giấy báo tử, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT.

4. Hình thức liên thông dữ liệu lên Cổng giám định BHYT: cơ sở khám chữa bệnh chọn một trong hai cách sau (theo Phụ lục gửi kèm theo công văn này):

a) Cách 1: Trích chuyển dữ liệu điện tử có ký số qua Cổng giám định BHYT của BHXH Việt Nam (qua kết nối API).

b) Cách 2: Nhập dữ liệu thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định BHYT (chỉ áp dụng đối với các cơ sở chưa có khả năng trích chuyển dữ liệu điện tử).

5. Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký số xác thực dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để liên thông phục vụ dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm công văn này.

6. Đăng ký tài khoản cập nhật dữ liệu: Đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa có trong danh mục cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đề nghị liên hệ BHXH tỉnh, thành phố để phối hợp đăng ký danh mục trước khi đăng ký tài khoản cập nhật dữ liệu (Phòng CNTT - BHXH tỉnh, điện thoại: 02963 954 170).

7.  Thời gian nhận dữ liệu liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử tính từ ngày 08/3/2023.

8. Thông tin liên hệ và hỗ trợ chuyên môn từ Bộ Y tế:

a) Về cấp Giấy Chứng sinh là Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em: Ths.Bs. Dương Thị Hải Ngọc, điện thoại: 0983414869; email: ngocdth.bmte@moh.gov.vn;

b) Về cấp Giấy báo tử là Cục Quản lý khám chữa bệnh: Bs. Hà Thái Sơn, điện thoại: 0912477566, email: sonht.kcb@moh.gov.vn;

c) Hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm Cổng giám định BHYT: Cơ quan BHXH Việt Nam sẽ công bố số tổng đài hỗ trợ kỹ thuật trên trang chủ của phần mềm.

9. Công bố danh sách các cơ sở KCB đã thực hiện liên thông dữ liệu:

Sở Y tế sẽ phối hợp với BHXH tỉnh công bố trên website và phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân biết được danh sách các cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông thành công dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đề nghị các Đơn vị nghiêm túc triển khai, báo cáo  tiến độ, khó khăn, vướng mắc và kết quả về Sở Y tế để kịp thời tổng hợp về Bộ Y tế xem xét, giải quyết./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh