Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Sở Y tế An Giang: Đôn đốc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06/CP

03:48 15/06/2023

Vào ngày 15/6/2023, Ông Đoàn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1456/SYT-NVY gửi các đơn vị y tế trong tỉnh về việc cập nhật API và đôn đốc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06/CP

Cụ thể:

Thực hiện Công văn số 3617/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 13/6/2023 về việc cập nhật API và đôn đốc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06 trên phạm vi toàn quốc;

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật liên thông với cổng dịch vụ công Quốc gia chuẩn bị thực hiện trên toàn quốc 2 nhóm dịch vụ công trực tuyến: “1- Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “2- Đăng ký khai tử, Xoá đăng ký thường trú, Trợ cấp mai táng phí”. Sở Y tế đề nghị các đơn vị có thẩm quyền cấp các Giấy chứng sinh, Giấy báo tử rà soát, thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị đang liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử qua API: Sửa đổi API liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, và giấy báo tử để tách địa chỉ nơi sinh, nơi tử vong thành 4 cấp Tỉnh/ Huyện/ Xã/ Địa chỉ đầy đủ, cụ thể trong Phụ lục đính kèm công văn 3617/BYT-KCB:

a) Đối với API tiếp nhận dữ liệu Giấy chứng sinh: Chỉ tiêu số 28 NOISINHCON Ghi địa chỉ nơi con được sinh ra theo cấu trúc: {mã tỉnh}:{mã huyện (nếu tỉnh không có huyện thì thay bằng dấu _ )}: {mã xã (nếu huyện không có xã thì thay bằng dấu _ )}: {địa chỉ full text có cả tên tỉnh huyện xã theo chuẩn chung}. Trong đó, mã tỉnh, huyện, xã tra cứu theo bảng mã của Tổng cục Thống kê.

Ví dụ: 01:006:00232:78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

b) Đối với API tiếp nhận dữ liệu Giấy báo tử: Chỉ tiêu số 35 DIACHI_CSKCB ghi Địa chỉ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo cấu trúc: {mã tỉnh}:{mã huyện (nếu tỉnh không có huyện thì thay bằng dấu _ )}:{mã xã (nếu huyện không có xã thì thay bằng dấu _ )} :{địa chỉ full text có cả tên tỉnh huyện xã theo chuẩn chung}. Trong đó, mã tỉnh, huyện, xã tra cứu theo bảng mã của Tổng cục Thống kê.

Ví dụ: 01:006:00232:78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đổng Đa, Hà Nội

2. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh nhập trực tiếp và ký số trên phần mềm Cổng giám định BHYT: phải nhập tách riêng các trưởng thành 4 cấp Tỉnh/ Huyện/ Xã/ Địa chỉ đầy đủ, theo như thiết kế trên phần mềm.

3. Thời gian liên thông dữ liệu lên cổng giám định BHYT không quá 04 giờ sau khi cấp bản giấy. Đề nghị cơ sở khám chữa bệnh bổ sung tính năng, hoặc trang bị phần mềm, chứng thư số để liên thông theo hình thức qua API để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, bảo đảm thời gian liên thông dữ liệu và tiết kiệm nhân lực.

Đề nghị các Đơn vị nghiêm túc triển khai bảo đảm liên thông dữ liệu tất cả giấy chứng sinh, và giấy báo tử đã cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để phục vụ nhân dân. Thực hiện báo cáo  tiến độ, khó khăn, vướng mắc (nếu có) và kết quả theo biểu mẫu báo cáo tháng Đề án 06/CP về Sở Y tế để kịp thời tổng hợp về Bộ Y tế xem xét, giải quyết./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang