Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Không cập nhật kiến thức y khoa liên tục của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

02:07 30/11/2022

Vào ngày 28/11/2022, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 3826/SYT-NVY về việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

 

Cụ thể:

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế; Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh có nội dung như sau:

« 1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;

b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;

c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;

d) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;

đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;

e) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;

g) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này. »

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của người hành nghề và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh tạo điều kiện cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định.

Những trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện, thị, thành phố và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố gửi Công văn này cho tất cả các cơ sở y tế và người hành nghề trên địa bàn quản lý để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính chào./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh