Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin sức khỏe

Bộ Y tế: Ban hành Thể lê Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

04:27 10/11/2021

Vào ngày 10/11/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5227/QĐ-BYT về việc ban hành Thể lê Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân”.

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

THỂ LỆ

GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN”

NĂM 2021-2022

 

Nhằm tiếp tục đấy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của ngành y tế, góp phần giúp người dân, nhà quản lý hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác y tế và việc tổ chức thực hiện của ngành y tế; Bộ Y tế tổ chức phát động GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỨC KHỎE NHÂN DÂN”, Ban Tổ chức thông báo Thể lệ Giải báo chí như sau:

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

Mục đích

Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông qua Giải báo chí nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác y tế, các tiến bộ y học trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành y tế, cổ vũ, động viên các cán bộ trong toàn ngành y tế chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực y tế.

Yêu cầu

Tổ chức Giải báo chí phải đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí.

Tổ chức Giải báo chí đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch đánh giá đúng những tác phẩm báo xuất sắc viết về ngành y tế.

Tổ chức Giải báo chí với tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo trang trọng, tôn vinh nghề báo và người làm báo.

Quy định về tác giả, tác phẩm dự giải; Quy định về loại hình, thể loại báo chí và tiêu chí xét chọn; Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, cơ cấu giải thưởng (Đính kèm theo Quyết định số 5227/QĐ-BYT của Bộ Y tế)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang