Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP trong ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2023

04:03 21/03/2023

Vào ngày17/3/2023, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Kế hoạch số 34/KH-SYT về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2023.

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP);

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 15/3/2023 Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao điện thoại di động thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang;

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 06/03/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023; Sở Y tế tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công tại Đề án 06/CP, Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 18/3/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế , cùng các sở, ngành phối hợp trong thực hiện Đề án 06/CP.

- Nhận thức rõ tầm quan trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nhóm tiện ích tại Đề án 06/CP, gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ Công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

2. Yêu cầu

- Xác định việc thực hiện Đề án 06/CP là nhiệm vụ trọng tâm, đang được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trong đó có hệ thống y tế trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, bảo đảm phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, an toàn thông tin; thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo và hình thức trong quá trình thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình, thời gian theo quy định; quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ cấp Sở đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến y tế cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

- Việc kết nối, tích hợp, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải gắn liền bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường số.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về thực hiện dịch vụ công

1.1. Tuyên truyền người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức thực hiện: Tất cả các đơn vị y tế trong tỉnh. Thực hiện thường xuyên.

1.2. Nghiên cứu, cắt giảm thành phần hồ sơ

- Chủ động rà soát các thành phần hồ sơ của các dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ đã kết nối, sử dụng dữ liệu dân cư để nâng cao chất lượng, không để mất niềm tin của người dân với các dịch vụ công của Chính phủ. Tổ chức triển khai các dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân tham gia thực hiện tại hệ thống một cửa.

- Tổ chức thực hiện: Các phòng chuyên môn Sở Y tế, Chi cục và Trung tâm tuyến tỉnh trực thuộc. Thời gian hoàn thành trong quí I/2023 và thực hiện thường xuyên.

1.3. Tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức y tế xung kích, đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai thuộc Đề án 06/CP, đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID di động hoặc đến cơ quan Công an thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 2; từ đó nhân rộng cho người thân, bạn bè và ngoài cộng đồng biết và cùng thực hiện dịch vụ công trực tuyến hạn chế đến mức thấp nhật việc nộp hồ sơ trực tiếp.

- Tổ chức thực hiện: Tất cả các đơn vị y tế trong tỉnh. Thực hiện thường xuyên.

1.4. Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị

- Khẩn trương rà soát, đánh giá lại tổng thể hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ triển khai Đề án 06/CP tại đơn vị, địa phương để khẩn trương đề xuất mua sắm, trang cấp thêm các trang thiết bị như: Máy tính, máy scan, thiết bị đọc mã QR-code, thiết bị đọc thẻ chíp trên thẻ CCCD… phục vụ công tác tiếp nhận, số hoá hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một của tỉnh.  

- Tổ chức thực hiện: Văn phòng Sở Y tế. Thời gian hoàn thành theo Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ và Công văn số 366/UBND-TH ngày 15/4/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Về phục vụ phát triển kinh tế xã hội

2.1. Sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh

- Thực hiện tiếp đón người bệnh khám BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT trong khám chữa bệnh. Bố trí trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hiện có để người dân được biết và hiểu về những tiện lợi, lợi ích mang lại, từ đó dần dần thay đổi thói quen sử dụng CCCD gắn chíp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi KCB BHYT;

- Tổ chức thực hiện: Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có ký hợp đồng với BHXH. Thời gian hoàn thành trong quí I/2023 và thực hiện thường xuyên.

2.2. Thực hiện thu viện phí không dùng tiền mặt

- Căn cứ tình hình phát triển và nguồn lực hiện có, tổ chức triển khai thực hiện việc thu phí không dùng tiền mặt theo hướng dẫn.

- Tổ chức thực hiện: Các cơ sở khám, chữa bệnh. Thực hiện thường xuyên.

2.3. Không yêu cầu người dân xác nhận số CMND 9 số khi đã có thẻ CCCD

- Các cơ sở khám, chữa bệnh và Bộ phận một cửa (lĩnh vực y tế) trên địa bàn tỉnh không yêu cầu người dân xác nhận số CMND 9 số khi đã có thẻ CCCD. Vì số CMND 9 số đã có trên mã QR qua thẻ CCCD.

Tổ chức thực hiện: Tất cả đơn vị y tế. Thời gian hoàn thành trong quí I/2023 và thực hiện thường xuyên.

2.4. Thực hiện việc khai báo lưu trú trực tuyến

- Thực hiện thông báo lưu theo đúng quy định  bằng các hình thức khai báo trú trực tuyến trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hoá dữ liệu bệnh nhân.

- Tổ chức thực hiện: tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có giường bệnh lưu trú qua đêm, phối hợp với Công an cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) theo địa bàn. Thời gian hoàn thành trong quí I/2023 và thực hiện thường xuyên.

3. Về phát triển công dân số

3.1. Khai thác dữ liệu đã được liên thông

- Khai thác thông tin mã định danh cá nhân/CCCD của người bệnh khi đến khám, chữa bệnh để lưu vào hồ sơ bệnh án, làm cơ sở liên thông dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tuyên truyền cho người bệnh khám BHYT sử dụng ứng dụng VssID làm sổ khám chữa bệnh điện tử thay cho sổ khám chữa bệnh giấy truyền thống.

- Tổ chức thực hiện: tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh. Thực hiện thường xuyên.

3.2. Thực hiện liên thông dữ liệu tiêm chủng phòng COVID-19

- Tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế triển khai tại Công văn số 1319/SYT-NVY ngày 06/5/2022 về việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”;

- Tổ chức thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, giám sát cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý. Hoàn thành trong Quý II/2023. Thực hiện thường xuyên.

3.3. Thực hiện liên thông dữ liệu các giấy chứng từ

- Triển khai thực hiện liên thông các loại giấy chứng từ lên Cổng giám định BHYT triển khai Đề án 06/CP theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

+ Giấy khám sức khỏe lái xe: phục vụ dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

+ Giấy chứng sinh: phục vụ nhóm dịch vụ công trực tuyến “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”;

+ Giấy báo tử: phục vụ dịch vụ công trực tuyến “đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”;

+ Các loại chứng từ khác (khi có hướng dẫn).

- Sở Y tế sẽ phối hợp với BHXH tỉnh công bố trên website và phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân biết được danh sách các cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông thành công dữ liệu Giấy KSK lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức thực hiện: tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp từng loại chứng từ đã được Sở Y tế công bố. Thời gian hoàn thành trong quí I/2023 và thực hiện thường xuyên.

4. Đảm bảo an ninh, an toàn

- Đảm bảo hạ tầng Công nghệ thông tin để đáp ứng các yêu cầu về Luật khám chữa bệnh sẽ có hiệu từ ngày 01/01/2024 để phục vụ Đề án 06/CP.

- Các đơn vị tự trang bị 01 Chứng thư số đại diện cho cơ sở khám chữa bệnh, của bất kỳ nhà cung cấp nào để ký xác thực dữ liệu (Giấy KSK lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử,…) để liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06/CP. Xây dựng quy chế bảo quản chứng thư số đúng quy định pháp luật.

- Tổ chức thực hiện: Tất cả đơn vị y tế. Hoàn thành trong quí II/2023 và thực hiện thường xuyên.

7. Về công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06/CP theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch số 3762/KH-SYT của Sở Y tế ngày 21/11/2022.

- Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động tại tất cả đơn vị y tế thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về đăng ký thông tin thuê bao sim chính chủ.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chú ý kiện toàn bộ phận công tác xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Đề án 06/CP trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị y tế tổ chức quán triệt thực hiện, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 15 hằng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP theo đề cương đã ban hành về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Thường trực Tổ công tác của tỉnh (Công an tỉnh).

Đồng thời các số liệu thống kê sẽ được thể hiện tại màn hình Trung tâm giám sát, điều hành IOC của Sở Y tế.

2. Các Phòng Y tế huyện, thị, thành phố căn cứ các nhiệm vụ của các đơn vị khám, chữa bệnh được phân công, tham mưu UBND huyện, thị, thành phố, Tổ công tác Đề án 06/CP cấp huyện phối hợp tổ chức triển khai, giám sát và hỗ trợ kịp thời các đơn vị y tế (bao gồm công lập và tư nhân) trong địa bàn.

3. Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố chủ trì, đôn đốc giám sát các Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực thuộc địa bàn quản lý nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06/CP trong ngành Y tế tỉnh An Giang trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y tổng hợp) để kịp thời giải quyết./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh