Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Quyết định Công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

05:07 20/10/2021

Vào ngày 20/10/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Quyết định số 1523/QĐ-SYT về việc công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Cụ thể:

Công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tình An Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với cấp xã:

- Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 12 đơn vị.

- Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 124 đơn vị.

- Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 12 đơn vị.

- Cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 08 đơn vị.

2. Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 00.

- Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 08 đơn vị.

- Cấp độ 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 03 đơn vị.

- Cấp độ 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 00.

3. Đối với cấp tỉnh: Cấp độ 2 - Nguy cơ trung bình (Vùng vàng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang