Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Thông báo Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

11:51 03/12/2021

Vào ngày 03/12/2021, Ông Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Thông báo số 4254/TB-SYT về việc thông báo Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

          Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh.

          Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 03/12/2021 như sau:

1. Cấp tỉnh: Phân lọai cấp độ dịch là Cấp độ 2 (Vùng vàng).

2. Cấp huyện: Phân lọai cấp độ dịch

- Cấp 1 (Vùng xanh): Long Xuyên, Thoại Sơn, Châu Phú, An Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Chợ Mới.

- Cấp 2 (Vùng vàng): Châu Thành, Tân Châu.

- Cấp 3 (Vùng cam): Không.

- Cấp 4 (Vùng đỏ): Châu Đốc, Tịnh Biên.

3. Cấp xã: Phân lọai cấp độ dịch

- Cấp 1 (Vùng xanh): 90 đơn vị.

- Cấp 2 (Vùng vàng): 40 đơn vị.

- Cấp 3 (Vùng cam): 14 đơn vị.

- Cấp 4 (Vùng đỏ):: 12 đơn vị

* Chi tiết theo phụ lục đính kèm tại trang web: http://soyte.angiang.gov.vn.

          Sở Y tế tỉnh An Giang trân trọng thông báo./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang